"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι"

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Σκίτσο του Μιχαήλ Κοκκίνη για την κατασκευή των οχυρώσεων (27 Δεκεμβρίου 1825) & Ποιός ειν'άξιος(παλιά παρέα Μάκη Καστανιόλα)(εθνικό ιστορικό μουσείο)


Μιχαήλ Κοκκίνης
"Εις την εποποϊιαν του Μεσολογγίου, εκ παραλλήλου προς το υψηλόν φρόνημα και την γενναιοψυχίαν των υπερασπιστών της πόλεως, σημοντικώτατον ρόλον έπαιξε και η τεχνική επιστήμη της εποχής. Το έργον της οχυρώσεως του Μεσολογγίου, το οποίον αντέστη αποτελεσματικώς εις τας σφοδράς επιθέσεις καθώς και εις τα μέσα και τας μεθόδους που εχρησιμοποίησαν τα πολιορκούντα αυτό τουρκικά και αιγυπτιακά στρατεύματα, εμελετήθη και κατεσκευάσθη από τον έλληνα μηχανικόν Μιχαήλ Πέτρου Κοκκίνην", ο οποίος "έπεσεν ηρωϊκώς κατά την ιστορικής Εξοδοντης 1Οης Απριλίου 1826".

πληροφορίες : diocles.civil.duth.gr/.../histo00/histo00.html


"Ω σύντροφοι, μη μένωμεν ανωφελώς ενταύθα,

αλλά συρθώμεν όπισθεν της εσκαμμένης τάφρου,

ήν νεωστί ο έμπειρος εχάραξε Κοκκίνης,

τοιαύτη ώρα πάντοτε προσμένων να επέλθη.

Εκείθεν δεν θα δυνηθούν υμάς ν' αποδιώξουν". 
*/*Ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε!*/*