"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι"

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

Σχέδιο ψηφίσματος με το οποίο πολιτογραφήθηκε Μεσολογγίτης ο λόρδος Byron

Μεσολόγγι, 17 Μαρτίου 1824
“Επειδή ο λόρδος Νόελ Βύρων, βουλόμενος συμπράκτωρ της Ελευθερίας τη Ελλάδι γενέσθαι, και την Δυτικήν μάλιστα της λοιπής κινδυνεύουσαν ορών, έγνωεις ταύτην αφικέσθαι την πόλιν, και ταύτην ευεργετών, Απάσης της Δυτικής Ελλάδος την σωτηρίαν κατεργάσασθαι• ό δή και τοίς έργοις εδήλωσεν, ου μόνον μεγάλαις δωρεαίς μεγίσταις επαρκέσας ανάγκαις, αλλά και τοίς λόγοις και τώ αξιώματι αυτού ωφελιμώτατος τοίς πράγμασι γενόμενος• η πόλις Μισολογγίου ευεργέτην αυτόν ανακηρύττει και πολίτην Μισολογγίτην ψηφίζεται, των αυτών αυτοίς απολάυοντα δικαίων, και αναγράφει τούτο εν τοίς αρχείοις της πόλεως• ίνα δήλον γένηται πάσιν,ως οι Μισολογγίται τους αγαθούς άνδρας οίδασι τιμᾷν και τοίς ευεργέταις γενομένοις αυτών, εις ευγνωμοσύνην, πολιτείαν διδόναι...”. Δημοσιεύθηκε στα Ελληνικά Χρονικά, φ. 30 (12 Απριλίου 1824).
αρχείο Πέτρου Βέργου

 
*/*Ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε!*/*