"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι"

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Τα απομεινάρια της τάφρου του τείχους του Μεσολογγίου.(ανέκδοτες φωτογραφίες)

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 1908-12(ανήκει σε ιδιωτική συλλογή στην Αγγλία) ,λίγα χρόνια δηλαδή από την επιχωμάτωση της τάφρου επί νομάχου Σπανίδη τον Ιούνιο του 1898.Παρατηρούμε πως τα λιμνάζοντα νερά μας δείχνουν στο περίπου πως ήταν η τάφρος πρίν την επίχωσή της.

Πατήστε για μεγένθυση

 
 
 
Στη δεύτερη φωτογραφία μπορούμε να διακρίνουμε ακόμη την πρόχειρη περίφραξη όπου υπήρχε στα όρια της τάφρου για την αποφυγή ατυχήματος.
 
Πατήστε για μεγέθυνση
 
 
 
Όταν ο Βασιλέας Γεώργιος Α' μετά την ανάρρησή του στο θρόνο (Νοέμβριος 1863) επισκέφθηκε το Μεσολόγγι τον συνόδευσε, μεταξύ άλλων και ο σύμβουλος του Δανός κόμητας Σπόννεκ.Κατά την επιθεώρηση του τείχους , ο Σπόννεκ είτε από έπαρση είτε συγκρίνοντας το με κάστρα της Δυτ.Ευρώπης , σε κάποια στιγμή είπε : "Εγώ μεγαλειότατε ένα τέτοιο φρούριο θα μπορούσα να το πάρω σε μισή ώρα με 400 Δανούς..." Και ένας γερό-σουλιώτης που παρέστεκε , όταν έμαθε τι είπε ο ξένος, απάντησε :"Πόλύ χρόνο θα ήθελε ο κύριος...Εγώ θα το παιρνα σε δέκα λεπτά με 400 Δανούς...αρκεί να ήταν και οι από μέσα όχι Έλληνες ,αλλά Δανοί σαν εσάς...".
(το συμβάν το πληροφορούμαστε από εδώ - http://vassiladi.blogspot.gr/2012/12/blog-post_17.html )
 
 
 
Tι έγιναν όμως τα τείχη μετά την Eξοδο;
Aς δούμε τι γράφει ο στρατηγός N. Mακρής, γιος του Δημήτρη Mακρή:
"Aλλά τα τείχη ταύτα τα αιματοβαφή, τα οποία οι πατέρες ημών υπερήσπισαν επί τοσούτον χρόνον και διά των ηρωϊκών τούτων έργων και κατορθωμάτων εδόξασαν και έκλεισαν την Eλλάδα όλην και συνεκίνησαν ολόκληρον τον πεπολιτισμένον κόσμον εξηνάγκασαν δε τους ισχυρούς της γης, προς αποκατάστασιν Eλευθέρου Eλληνικού Kράτους, του οποίου ημείς απολαύομεν των αγαθών, παρέδωσαν προς ημάς σώα και ακέραια, βεβαίοι όντες ότι ηθέλομεν διατηρήσει μετά της ευλαβείας και στοργής εκείνης της εμπρεπούσης εις τοιάυτα ιερά και ευλαβή κειμήλια, όπως οι προσερχόμενοι αποθαυμάζωσι αυτά, ημείς δε και οι εγγονοί υμών αντλώμεν και φροντίζομεν ούτω να τους μιμηθώμεν εν καιρώ τω δεόντι.
Δυστυχώς όμως προ καιρού, εγκατελήφθησαν υπό των υποχρέων και αρμοδίων να διατηρώσι και συντηρώσει ταύτα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων και ούτω τα μεν κατέρρευσαν υπό των βροχών τα δε κατελήφθησαν υπό της αχρήστου και επιβλαβούς περιμετρικής λεγομένης οδού και άλλα κατετράφησαν υπό ασεβών και ουτιδανών εργολάβων, μετακυλισάντων τα αιματοβαφή εκείνα χώματα, χάριν κερδοσκοπίας προς ενίσχυσιν άλλων μερών και εκπλήρωσιν αναληφθεισών υποχρεώσεων προς μεταφοράν χωμάτων εκ μεμακρυσμένων μερών της πόλεως τα οποία θα επεβάρυνον αυτούς με ολίγας επί πλέον δαπάνας.
………………………………………………………………………………….
Mάτην οι κάτοικοι της πόλεως Mεσολογγίου και της επαρχίας, αντέσθησαν και διαφόρους δεδικαιολογημένας παραστάσεις και παρακλήσεις υπέβαλον προς την εξουσίαν, αλλ` αυτή κωφεύσασα και αδιαφορήσασα ανευλαβώς, έδωσε την ευκαιρίαν εις επιχειρηματίας εργολάβους να επιφέρωσι και συμπληρώσωσι την πλήρην καταστροφήν των ιερών αυτών κειμηλίων, προς αιώνιον αίσχος εις ανάθεμα των υπαιτίων."

 

 


 
*/*Ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε!*/*