"Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι"

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

Υπ' αρ. 12449 / 14 Μαίου 1829 του Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίδτρια για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων στο Μεσολόγγι.

Πόσες εικόνες και πόσες φωτογραφίες άραγε έχουμε δει όλοι μας με το εν λόγω μνημείο;
Άραγε γνωρίζουμε την ιστορία και τους "θησαυρούς" που κρύβει;
Σήμερα μία ημέρα πριν την 187η επέτειο ερχόμαστε η συντακτική ομάδα του Βασιλαδιού να αναδείξουμε τον εν λόγω θέμα.
 
 
 
Υπ' αρ. 12449 / 14 Μαίου 1829 του Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίδτρια για την ανέγερση Μνημείου Πεσόντων στο Μεσολόγγι.

Στις 14 Μαίου ο Κυβερνήτης Ιω.Καποδίστριας εκδιδει την κάτωθι θπ' αρ. 12449 ιστορική απόφαση για τηνανέγερση μνημείου των πεσόντων κατά τις πολιορκίες το 1822,1823,1825 και 1826.

Γενική Εφημερίς της Ελλάδος
Εν Αιγίνη,Σαββάτω , 25 Μαίου 1829
"Αρ.12,449. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ο ΚΥΒΕΡΝΉΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ηυδόκησεν ο Κύριος , και επί των τειχών του Μεσόλογγιου κυματίζεται πάλιν η σημαία του Σταυρού.Εις τα τείχει της πόλεως του Μεσολογγίου κείνται τα οστά των γενναίων εκείνων ανδρών, οίτινες προμαχόμενοι αυτής, έπεσον ενδόξως.
Το πρώτιστον των χρεών μας, το οποίον οφείλομεν ν' αποθέσωμεν εις την μνήμην των αοιδίμων εκείνων μαρτύρων, είναι το να προσφέρωμεν επί του θυσιαστηρίου του υψίστου τας υπερ αναπαύσεως των ψυχών αυτών ενθέρμους ευχάς μας.
Το χρέος τούτο αφού αποδώσωμεν , έχομεν και άλλο όχι ολιγώτερον ιερόν να εκπληρώσωμεν έχομεν χρέος να συλλέξωμεν μετ' ευλαβειας τα σεβάσμια αυτών λείψανα , και να τα καταθέσωμεν εις μνημείον , όπου η πατρίς ν' αποδίδη κατ' έτος τον φόρον της ευγνωμοσύνης της εις την κόνιν των ανδρών εκείνων , οι οποίοι εμαρτύρησαν ηρωϊκως  υπερ του ιερού αγώνος αυτής.
Η Κυβέρνησις, διερμηνεύουσα τα αισθήματα των Ελλήνων υπερποθούντων να εκπληρώσουν τα τοιάυτα χρέη των,
Διαττάτει.
Α' Την ιδίαν ημέραν , καθ' ην θέλει εγκαινιασθή η πρώτη εκκλησία , η οποία επισκευάζεται ήδη εις Μεσολόγγιον , να ιερουργήση ο μητροπολίτης , δια να δεηθή υπερ αναπαύσεως των ψυχών των ηρωικών προμάχων της πόλεως του Μεσολογγίου.
Β' Ο Πληρεξούσιος Τοποτηρητής να διορίση επιτροπήν , συγκειμένην από άνδρας του ιερού κλήρου, ως και από πολεμικούς και πολιτικούς αξιωματικούς , ήτις οφείλει να λάβη ΄'αναγκαία μέτρα, δια να ενεργηθώσι τα εφεξής.
α' Να συντεθή κατάλογος των εκκλησιαστικών , αξιωματικών , στρατιωτικών , πολιτικών υπουργών , ή απλών πολιτών , οίτινες έπεσον ως θύματα της πολιορκίας του Μεσολογγίου κατά το 1822, 1823,1825 και 1826.
β' Να συλλέχθωσι τα νεκρά αυτών λείψανα και να προσδιορισθή ο τόπος , όπου πρέπει να εναποτεθούν.
Γ'Ο Κυβερνήτης θέλει υπάγει αυτοπροσώπως εις Μεσολόγγιον , δια να παρευρεθή εις την μεγάλην επικήδειον πομπήν , την εσομένην προς μετακόμισιν των οστέων αυτών εις το μέρος εκείνον , όπου θ' ανεγερθή μνημείον αφοσιούμενον από το έθνος εις την μνήμην των γενναίων εν Μεσολογγίω προασπιστών του Σταυρού.
Η Κυβέρνησις θέλει εκδώσει πρόγραμμα , προσκαλούσα σι' αυτού τους ομογενείς αρχιτέκτονας και λιθοξόους , να στείλωσιν εις αυτήν , εντός έτους , σχέδια και πρωτότυπα δια το μνημείον, περί ου ο λόγος.

      Εν Αιγίνη, τη 14 Μαΐου 1829
                                Ο Κυβερνήτης
                                 Ι.Α.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
                                 ΟΓραμματεύς της Επικρατείας
                                            Ν.ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ."

Τα οστά όπως αναφέρει ο προσωρινός Διοικητής Μεσολογγίου Πυλαρινός συλλέχθηκαν την 2α Νοεμβρίου 1829.Μετά από εννέα χρόνια από τη διακήρυξη του Καποδίστρια για την ανέγερση μνημείου (14 Μαΐου 1829) θα γίνουν τα εγκαίνια στις Οκτωβρίου 1838 επί παρουσία των βασιλέων Όθωνος και Αμαλίας.
 Τα κείμενα αντλήσαμε από το αξιόλογο βιβλίο Μεσολόγγι "Η τραγική μοίρα των αμάχων κατά την τελευταία πολιορκία." του Αντιστρατήγου Νικολάου Αθ. Κολόμβα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδίας τον αγαπητό φίλο του Βασιλαδιού Συμεών Κωνσταντινόπουλο για την παραχώρηση των φωτογραφιών του εσωτερικού του Τύμβου.

 
*/*Ευχαριστούμε που μας επισκεφθήκατε!*/*